Everyone is welcome in our club 💛💙

 

 

Kilglass Gaels GAA CLUB – INCLUSION, DIVERSITY AND DISABILITY POLICY

Kilglass Gaels GAA CLUB welcomes new members of all ages, people of various ethnicities and backgrounds, families with young children, those with disabilities and the elderly. Non-members and other groups are equally welcome to avail of our facilities.

Our Club has signed up to the Sports Inclusion Disability Charter which is an initiative run by Sport Ireland and we advocate a policy of equal opportunities of participation for all. We, as a Club are committed to the principles of inclusion and diversity at all levels which includes zero tolerance of racism and sectarianism, values that are enshrined in the Official Guide of our governing body, the GAA

Everyone is equal, everyone is welcome 💛💙

Our Club has become a hub for everyone in the Parish and further. we are lucky that many different nationalities have decided to  live in Kilglass and play for our club and use the clubs facilities.   We love meeting new people and having them as part of our little club.    The gym is always a busy area and everyone is respectful to each other. We also reached out to other families in the area who have recently moved to the area and invited them to join the club and /or the facilities if they wish.

Everyone is equal, everyone is welcome 💛💙

 

Polish:

Kilglass Gaels GAA CLUB – POLITYKA WŁĄCZENIA, RÓŻNORODNOŚCI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Kilglass Gaels GAA CLUB przyjmuje nowych członków w każdym wieku, osoby o różnym pochodzeniu etnicznym i pochodzeniu, rodziny z małymi dziećmi, osoby niepełnosprawne i osoby starsze. Osoby niebędące członkami i inne grupy są równie mile widziane w korzystaniu z naszych udogodnień.

Nasz Klub podpisał Kartę Niepełnosprawności w Sporcie, która jest inicjatywą prowadzoną przez Sport Ireland i opowiadamy się za polityką równych szans uczestnictwa dla wszystkich. Jako Klub jesteśmy oddani zasadom włączenia i różnorodności na wszystkich poziomach, które obejmują zerową tolerancję dla rasizmu i sekciarstwa, czyli wartości zapisane w Oficjalnym Przewodniku naszego organu zarządzającego, GAA

 

Nasz Klub stał się centrum dla wszystkich w Parafii i poza nią. mamy szczęście, że wiele różnych narodowości zdecydowało się zamieszkać w Kilglass i grać w naszym klubie oraz korzystać z jego obiektów. Uwielbiamy poznawać nowych ludzi i mieć ich jako część naszego małego klubu. Siłownia to zawsze ruchliwe miejsce i wszyscy okazują sobie szacunek. Skontaktowaliśmy się także z innymi rodzinami w okolicy, które niedawno przeprowadziły się w tę okolicę, i zaprosiliśmy je, aby dołączyły do ​​klubu i/lub obiektów, jeśli chcą.

Wszyscy są równi, wszyscy są mile widziani 💛💙

 

Ukrainian:

Kilglass Gaels GAA CLUB – ПОЛІТИКА ІНКЛЮЗІЇ, РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНОСТЮ

Kilglass Gaels GAA CLUB вітає нових членів будь-якого віку, людей різного етносу та походження, сім’ї з маленькими дітьми, людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку. Не-члени та інші групи однаково можуть скористатися нашими можливостями.

Наш клуб підписав Хартію спортивної інклюзії для людей з обмеженими можливостями, яка є ініціативою Sport Ireland, і ми виступаємо за політику рівних можливостей участі для всіх. Ми, як Клуб, віддані принципам інклюзивності та різноманітності на всіх рівнях, що включає нульову толерантність до расизму та сектантства, цінностей, які закріплені в Офіційному посібнику нашого керівного органу, GAA

 

Наш Клуб став центром для всіх у Парафії та за її межами. Нам пощастило, що представники багатьох різних національностей вирішили жити в Кілгласі, грати за наш клуб і використовувати клубні приміщення. Ми любимо знайомитися з новими людьми та залучати їх до нашого маленького клубу. Тренажерний зал завжди зайнятий, і всі поважають один одного. Ми також звернулися до інших сімей у цьому районі, які нещодавно переїхали в цей район, і запросили їх приєднатися до клубу та/або закладів, якщо вони бажають.

Всі рівні, всі раді 💛💙

 

Spainish:

Kilglass Gaels GAA CLUB – POLÍTICA DE INCLUSIÓN, DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD

Kilglass Gaels GAA CLUB da la bienvenida a nuevos miembros de todas las edades, personas de diversas etnias y orígenes, familias con niños pequeños, personas con discapacidades y personas mayores. Los no miembros y otros grupos son igualmente bienvenidos a hacer uso de nuestras instalaciones.

Nuestro Club se ha adherido a la Carta de Inclusión Deportiva de la Discapacidad, que es una iniciativa dirigida por Sport Ireland y defendemos una política de igualdad de oportunidades de participación para todos. Nosotros, como Club, estamos comprometidos con los principios de inclusión y diversidad en todos los niveles, lo que incluye la tolerancia cero al racismo y el sectarismo, valores que están consagrados en la Guía Oficial de nuestro órgano rector, la GAA.

 

Nuestro Club se ha convertido en un centro para todos en la parroquia y más allá. Tenemos suerte de que muchas nacionalidades diferentes hayan decidido vivir en Kilglass, jugar en nuestro club y utilizar las instalaciones del club. Nos encanta conocer gente nueva y tenerlos como parte de nuestro pequeño club. El gimnasio siempre es un área concurrida y todos se respetan unos a otros. También nos comunicamos con otras familias del área que se mudaron recientemente al área y las invitamos a unirse al club y/o a las instalaciones si así lo desean.

Todos son iguales, todos son bienvenidos 💛💙

Portuguese:

Kilglass Gaels GAA CLUB – POLÍTICA DE INCLUSÃO, DIVERSIDADE E DEFICIÊNCIA

O Kilglass Gaels GAA CLUB dá as boas-vindas a novos membros de todas as idades, pessoas de várias etnias e origens, famílias com crianças pequenas, pessoas com deficiência e idosos. Não-membros e outros grupos são igualmente bem-vindos para usufruir de nossas instalações.

O nosso Clube assinou a Carta de Inclusão Esportiva para Deficientes, que é uma iniciativa dirigida pela Sport Ireland e defendemos uma política de igualdade de oportunidades de participação para todos. Nós, como Clube, estamos comprometidos com os princípios de inclusão e diversidade em todos os níveis, o que inclui tolerância zero ao racismo e ao sectarismo, valores que estão consagrados no Guia Oficial do nosso órgão de governo, o GAA

 

Nosso Clube tornou-se um centro para todos na Paróquia e além. temos sorte de muitas nacionalidades diferentes terem decidido viver em Kilglass, jogar no nosso clube e usar as instalações do clube. Adoramos conhecer novas pessoas e tê-las como parte do nosso pequeno clube. A academia é sempre uma área movimentada e todos se respeitam. Também entramos em contato com outras famílias da região que se mudaram recentemente para a região e as convidamos a ingressar no clube e/ou nas instalações, se assim o desejarem.

Todos são iguais, todos são bem vindos 💛💙

 

By nicolatully Tue 18th Apr